ورزش و تناسب اندام

رویکرد جدید برای مبارزه با سل، که علت اصلی مرگ در سراسر جهان است

رویکرد جدید برای مبارزه با سل، که علت اصلی مرگ در سراسر جهان است

بیماری سل یکی از 10 علت اصلی مرگ در سراسر جهان است. تقریبا 2 میلیون نفر از این بیماری عفونی هر ساله جان میدهند و حدود 2 میلیارد نفر از آنها به طور مداوم آلوده هستند. تنها واکسنی که تقریبا 100 سال پیش توسعه یافت، حفاظت محدودی را ارائه می دهد و بیماران به طور فزاینده ای به داروهای موجود مقاوم می شوند.